Konkurs grantowy

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO OGŁASZA KONKURS MAŁYCH GRANTÓW

Po raz kolejny Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dofinansuje lokalne projekty propagujące poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rusza nabór wniosków, które można przesyłać do 17 października 2017 roku.

W tym roku promowane będą projekty, które skupią się na zagadnieniu prędkości, jako głównej przyczyny wypadków drogowych. Temat konkursu jest zgodny z hasłem IV Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonego w tym roku przez ONZ.

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl w dziale Pliki do Pobrania.

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2018 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 17 października 2017r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem,
  • przesłać wersję elektroniczną drogą mailową,

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2017″

Drogą mailową: granty2017@pbd.org.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku w wersji elektronicznej do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 608 622 297

 

 

Źródło: http://www.pbd.org.pl

 

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/47828