UŁATWIENIA W ZAKŁADANIU I PROWADZENIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Spółdzielnie socjalne to formuła łącząca prowadzenie biznesu i organizacji pozarządowej. Mogą one prowadzić działalność gospodarczą poprzez tworzenie jakiegoś produktu lub świadczenie usług, a także działalność społeczną czy oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków. Ponadto mogą prowadzić działalność społecznie użyteczną zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/ekonomia-spoleczna/item/48473-ulatwienia-w-zakladaniu-i-prowadzeniu-spoldzielni-socjalnych