Oświadczenia majątkowe urzędników – termin składania do 30 kwietnia.

30 kwietnia mija termin składania oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. 

Do złożenia deklaracji, co roku, zobowiązani są samorządowcy z gmin, powiatów i województw, m.in. radni, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), ich zastępcy, sekretarze gmin, skarbnicy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.. Informacje, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym, ujęte są w ustawach samorządowych. Wykaz obejmuje w szczególności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości oraz składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia nie zawsze pamiętają o tym, by określić warunki, na jakich zaciągnięto kredyt (wobec kogo zaciągnięto zobowiązania finansowe, w związku z jakim zdarzeniem oraz w jakiej wysokości). Z kolei radni zapominają wykazać dochód z tytułu pełnienia funkcji w JST (dietę). Powtarzającym się uchybieniem jest również brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Termin na przekazanie oświadczenia majątkowego mija 30 kwietnia.