Szkody łowieckie, nowe obowiązki dla sołtysów.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy Prawa łowieckiego.
Nowa ustawa wzbudziła wiele wątpliwości wśród rolników i sołtysów. Co wprowadza nowa ustawa?
Zespół z udziałem sołtysa
Według nowych przepisów szkody łowieckie szacować będzie trzyosobowy zespół: właściciel, zarządca, dzierżawca, który poniósł szkody, przedstawiciel gminy oraz sołtys. Co zrobić w sytuacji, gdy sołtys jest jednocześnie poszkodowanym rolnikiem?
Oględziny
To one są pierwszą czynnością w szacowaniu szkód. trzeba ustalić: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaj, stan jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy procent zniszczeń na danym obszarze. Od zgłoszenia do dokonania oględzin jest 7 dni. Niezwłocznie po oględzinach sporządza się protokół. Niezadowolony z ustaleń protokołu, w ciągu 7 dni, ma możliwość odwołania się do nadleśniczego.
Szacowanie ostateczne
Następuje po oględzinach. Podczas ostatecznego szacowania strat ustala się wiele aspektów mających wpływ na powstanie szkody:
-gatunek zwierzyny, która szkodę wyrządziła,
-rodzaj uprawy lub płodów rolnych,
-stan i jakość upraw lub płodów rolnych,
-obszar całej uprawy,
-obszar upraw, które zostały zniszczone,
-procent zniszczenia upraw na uszkodzonym obszarze,
-plon z 1ha,
-wysokość odszkodowania.
Na okoliczność ostatecznego szacowania strat sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się informację o wniesionych zastrzeżeniach lub ich braku. W terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przez dzierżawcę lub zarządcę terenu łowieckiego dokonuje on wypłaty odszkodowania. Stronom przysługuje możliwość wniesienia odwołania do nadleśniczego.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że Lasy Państwowe, na które założono obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich szybko i skutecznie przeszkolą sołtysów w nowych obowiązkach. Nowa ustawa nakłada bowiem nowe obligatoryjne i niełatwe zadania na sołtysów właśnie, a z tych obowiązków nie można ich zwolnić.
Źródło Gazeta Sołecka nr 5(305) z 1-31 maja 2018
http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/szkody-lowieckie-czy-soltysa-mozna-zastapic-w-szacowaniu-szkod/