Najważniejsze zmiany w nowej kadencji samorządów. 

 • Wójt będzie miał obowiązek przedstawiania radnym raportu o stanie samorządu;
 • Przewodniczący rady będzie miał prawo wydawania poleceń pracownikom urzędu tym samym będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego;
 • Od początku tej kadencji zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r;
 • Obrady organów stanowiących muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst;
 • Głosowania na sesjach – obowiązywać będzie imienny wykaz głosowań radnych;
 • Rada gminy powołuje komisję skarg, wniosków i petycji;
 • Wójt nie może być członkiem władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikiem spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców;
 • Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium;
 • Mieszkańcy gminy zyskują prawo inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku naszej gminy grupa ta musi liczyć co najmniej 100 osób;
 • Wydłużyła się kadencja organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat;
 • Radni będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych;
 • W sprawach dotyczących samorządu radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania do wójta. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.