Konkurs z nagrodami na eko urządzenia grzewcze

Przedmiotem Konkursu jest napisanie przez uczestnika krótkiego eseju (zwanego dalej „Projektem
Konkursowym”) z wytłumaczeniem, co kryje się pod określeniem „Źródło domowego ciepła” i dlaczego w życiu
Uczestnika konkursu ważna jest ochrona środowiska oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Uczestnik
powinien również opisać urządzenie służące aktualnie do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w
jego domu (przez dom Uczestnika rozumie się jego miejsce zamieszkania), dołączyć co najmniej jedno zdjęcie tego
urządzenia, a także uzasadnić, dlaczego akurat to urządzenie powinno być wymienione na nowoczesne i

ekologiczne urządzenia dostarczane przez De Dietrich Technika Grzewcza.

W okresie od 27 sierpnia 2018 r. do 11 listopada 2018 r. należy przesłać drogą elektroniczną na adres emailowy

Organizatora Konkursu: konkurs@dedietrich.pl skan Formularza Zgłoszeniowego (formularz dostępny
na stronie http://dedietrich.pl/konkurs ) podpisanego własnoręcznie w przypadku uczestnika pełnoletniego lub
przez rodzica lub prawnego opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego,
c) W okresie od 27 sierpnia 2018 r. do 11 listopada 2018 r. należy przesłać drogą elektroniczną na adres emailowy
Organizatora Konkursu: konkurs@dedietrich.pl Projekt Konkursowy, a także załączyć od 1 do 5
aktualnych fotografii obrazujących obecnie istniejące urządzenie grzewcze lub instalację grzewczą w miejscu
zamieszkania Uczestnika (plik jpg, max 2 MB).
d) Projekt Konkursowy musi posiadać tytuł, powinien być napisany w języku polskim, a jego objętość powinna
wynosić minimalnie 1000, a maksymalnie 3500 znaków ze spacjami (około 1,5 strony maszynopisu)
 
Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego
Projektu Konkursowego i fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, oraz na
ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na
utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i
wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie i telefonach komórkowych. W razie wygranej Uczestnika, zgoda na publikację w
formie wymienionej powyżej dotyczy również reportażu z wymiany systemu ogrzewania w miejscu zamieszkania
Uczestnika.
g) Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie
umowy licencyjnej niewyłącznej bez prawa sublicencji, na okres 10 lat na publiczne udostępnianie przekazanych
fotografii i Projektu Konkursowego. Licencja ma również zastosowanie do reportażu z wymiany systemu
ogrzewania w miejscu mojego zamieszkania. Zawarcie umowy licencyjnej jest warunkiem koniecznym wydania
Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
h) W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika okazało się niezgodne z prawdą, uczestnik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich.
 
Zbieranie zgłoszeń: od 27.08.2018 r. do 11.11.2018 r.
b) Kwalifikacja zgłoszeń do 2 etapu: od 12.11.2018 r. do 14.11.2018 r.
c) Ogłoszenie listy zakwalifikowanych zgłoszeń: 15.11.2018 r.
d) Głosowanie nad zgłoszeniami zakwalifikowanymi do 2 etapu: od 15.11.2018 do 04.12.2018 r. do godz.
9:00.
e) Ogłoszenie listy laureatów: do 5.12.2018 r.
file:///C:/Users/Neonet/Downloads/Regulamin-konkursu-De-Dietrich-%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o-domowego-ciep%C5%82a-v.1.pdf