Rada Parafialna

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK. Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

  1. Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
  2. Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
  3. Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
  4. Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
  5. Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego. W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

  • Z urzędu.
  • Wybrani.
  • Mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając duszpasterskie potrzeby ośrodka. Wybory dokonywane są według załączonego regulaminu wyborów. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie duszpasterskiej wynosi 3 kadencje, tzn. piętnaście lat.

 Zgodnie z kan. 536 & 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy.