DFK

O organizacji

Śląsk jest różnorodnym kulturowo regionem. Polacy i Niemcy wspólnie od pokoleń zamieszkują ten teren. Tereny Śląska, oraz zamieszkująca go ludność po konferencji w Poczdamie (1945 rok) znalazły się pod polską jurysdykcją. Z dnia na dzień, Niemcy z tych obszarów, stali się mniejszością narodową, która musiała opuścić swoje rodzinne strony. Część społeczeństwa zdążyła uciec jeszcze przed frontem, ale ich ogromna część została wypędzona lub przesiedlona. Mimo tak szeroko zakrojonej akcji przesiedleńczej, nie wszystkich Niemców udało się wypędzić – duża ich liczba pozostała na terenach Górnego Śląska. Ludność ta została pozbawiona możliwości pielęgnowania swojego języka, kultury, tradycji. Panował zakaz używania języka niemieckiego, zakazano nauczania tego języka oraz potępiano wszystkie przejawy niemieckości. Oficjalne stanowisko władz Polskiej Republiki Ludowej, było takie, że Niemców na terenie Polski już nie ma. 16 lutego 1990 roku do rejestru stowarzyszeń wpisano Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku i uznaje się to za oficjalną datę założenia organizacji. Od roku 1990 Towarzystwo zajmuje się głównie działalnością kulturalną, oświatową, społeczną ale i polityczną wśród różnych grup wiekowych, nie ograniczając swojej działalności jedynie do swoich członków, ale wychodząc również do szerszej społeczności.

Celem DFK jest animacja i wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu jak również wspieranie instytucji o charakterze społecznym, jak np. przy DFK – stanowiące częstokroć lokalne Domy spotkań, biblioteki, szkoły, itd. Projekty kulturalne realizowane przez DFK mają promować kulturę niemiecką i mniejszości niemieckiej wśród mieszkańców województwa i okolic oraz budować więzi z małą ojczyzną, kultywować tradycje specyficzne dla regionu Śląska Opolskiego, także praca nad zmianą postrzegania Niemców w Polsce oraz kooperacja z administracją publiczną i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie Śląska.

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-i-wyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html